کوره پرسلن کوشافن پارس مدل AT3000

قیمت این محصول، قیمت تولیدکننده و یا واردکننده می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره خرید با شماره 09193235693 در واتساپ و یا به صورت تلفنی در ارتباط باشید.

توضیحات

مشخصات:

 • داراى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺖ ﭘﻮدر ﭘﺮﺳﻠﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﮔﺎز ﻧﻤﻮدن اﻧﻮاع آﻟﯿﺎژﻫﺎى راﯾﺞ در ﺑﺎزار و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎ 3000 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 • ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺨﺖ ﻣﺘﻔﺎوت
 • داراى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﺣﺮارﺗﻰ دﻗﯿﻖ (ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ ﭘﻼﺗﯿﻦ – رادﯾﻮم)
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻞ اﺳﭙﯿﺮال ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻮارﺗﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد و ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺣﺮارت
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ وﮐﯿﻮم ﺑﺪون روﻏﻦ ﺑﺎ ﺻﺪاى ﮐﻢ
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺣﺮارﺗﻰ و ﺧﻼء اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻼﺋﻢ ﺻﻮﺗﻰ در زﻣﺎن ﺷﺮوع و اﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎﻓﻞ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ و اﺷﯿﺎء
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺎﻓﻞ ﻣﺘﺤﺮك و ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎر ﺛﺎﺑﺖ
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﺗﺎچ HMI
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ و ارﺗﻘﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺮم اﻓﺰارى
 • ﻃﺮاﺣﻰ زﯾﺒﺎ، ﺟﺪﯾﺪ و ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز
 • ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کوره پرسلن کوشافن پارس مدل AT3000”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *